Mediciniska palidziba ursus

Daþi cilvçki sâk cînîties ar garîgâm tçmâm. Tas mûs pârspçj ar pârmçrîgu darbu un pienâkumu pildîðanu. Bieþi vien mçs tagad nesaprotam, ka ðâds ilgâk maksâjoðs slikts garastâvoklis var bût, piemçram, pirmais depresijas simptoms. Ðajâ piemçrâ ir vçrts meklçt profesionâlus psihiatriskus padomus. Tomçr, kâ jûs beidzat savu apmeklçjumu?

Pirmkârt, nebaidies no mûsu psihiatra. Tas pats normâlais ârsts, kurð vçlas mums palîdzçt. Tikai aprakstîsim viòu visu mûsu dzîvi. Mçs varam pievienot situâcijas, kurâs mçs jûtam sliktâku noskaòojumu. Atcerieties, ka jûsu psihiatra informâcija ir ïoti dârga. Viòi neko nezina par savu dzîvokli, jo plaðâk mçs ceram uz visu dziedinâðanu.

Protams, jums ir jâbût godîgiem par ðâdu apmeklçjumu. Mçs nevaram neko slçpt. Psihiatri Krakovâ ir saistoði medicînas noslçpumam. Tâpçc tas nav tâds piedâvâjums, ko citas sievietes uzzinâs par savâm problçmâm. Mçs varam viegli pateikt visu par dzîvi. Ðeit ir viss - jûsu radinieki, attiecîbas ar vîriem un ìimeni, uzturs, aktivitâte dienas ritmâ un pat intereses. Ir vçrts pieminçt arî zâles, ja mçs regulâri çdam daþus medicîniskos lîdzekïus. Rezultâtâ psihiatri bieþi dod priekðrakstus.

Ðâdam psihiatra apmeklçjumam nav jâbût ïaunam vai ïaunam. Vienkârði dodieties uz to ar labu attieksmi. Savâksim ðos svarîgos datus par mûsu paðu rîcîbu un dodamies uz psihiatrisko biroju. Pateicoties speciâlista palîdzîbai, varbût mçs varçsim atkal risinât dzîvi.