Metinadanas serviss

Bût par uzòçmuma, kas pârdod metinâðanas pakalpojumus, îpaðnieku, ir jânodroðina mûsu darbinieku pienâcîga aizsardzîba. Jûs varat to izveidot, lai iegûtu iespçju. Pamata pamatâ ir efektîvi darba rîki, kas neradîs briesmas, un ðâda instrumenta neveiksmes gadîjumâ jums tas ir jâizslçdz pçc iespçjas âtrâk. Ðim panâkumam ir daudz panâkumu, periodiski pârbaudot iekârtu stâvokli, kas var noteikt kïûdu agrînâs fâzçs. Un darbinieku apmâcîba palielina droðîbas lîmeni.

Jâatzîmç, ka darbiniekiem ne tikai jâbût pienâkumam tulkot no veselîbas un droðîbas jomas, vai arî sniegt pirmo palîdzîbu, taèu viòiem joprojâm ir jâzina, kâ droði izmantot darbavietâ augoðus instrumentus. Tomçr galvenâs funkcijas, kas jâdara, ir ïoti uzskaitîtâs tehnoloìijas. Ko vairâk vajadzçtu pievçrst? Metinâðanas laikâ tika iegûti putekïi, kas ir kaitîgi elpceïiem. Lai gan cilvçkiem vajadzçtu bût îpaðâm filtru maskâm, ir vçrts uzstâdît rûpnieciskos putekïu savâcçjus vai rûpnieciskos putekïu savâcçjus. Viòu apmâcîba ir izðíîdinât metinâðanas putekïus no vietas. Ðie çdieni ir raksturîgi ar augstu efektivitâti un atvieglo pienâkumu izpildi. Putekïu toksicitâte metinâðanas laikâ ir atkarîga no vairâkiem faktoriem. Metinâtiem materiâliem ir bûtiska ietekme. Ir vçrts apgalvot, ka daþu produktu, piemçram, niíeïa vai hroma, metinâðanas beigâs raduðies putekïi ir kancerogçni un var redzçt, ka elpojoðâ elpoðana var redzçt daudzas elpu aizraujoðas slimîbas. Vçl viens faktors ir tas, kur ðî mâksla ir sakârtota. Vai tas atceras pietiekamu virsmu un tajâ esoðais gaiss ir diezgan filtrçts. Paðreizçjos procesos izmantotos instrumentus ietekmç arî radîto putekïu veids. Tâpçc atcerieties, ka jûsu pienâkums ir nodroðinât visu jûsu darbinieku droðîbu.