Modes skate uzposties spcle

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza fokusçðanas sezonu. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta pçc iespçjas îsâkâ laikâ, un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs bija balstîts uz pilnîgi çrtiem un vâjiem audumiem ar îstâm krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaismîgâs, krâsainas maxi svârki no tamborçtâm figûrâm. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar neparastiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes tika sagatavota îpaði ðim nolûkam sagatavotas skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika nodota personai, kura uzskatîja, ka tâ paliek anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ieòçmumi no svarîgiem pârdoðanas darîjumiem bûs zinâmi vietçjai bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un praktiskas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir pârdevuði savus produktus un tâpçc, ka izsoles objekts bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija drîzumâ nonâks veikalos pie ieejas maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums plâno izveidot tieðsaistes veikalu, kur kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos, bûtu vienkârðas.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienreizçjs starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Katrâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt daudzos labâkajos drçbnieku, drçbnieku un dizaineru vidû. Tajâ paðâ laikâ ðis darbs sniedz intimitâtes kolekcijas ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala atvçrðanas no rîta viòi ir gatavi individuâlâ rindâ. Ðîm kolekcijâm ir tâda pati diena.Ðîs iestâdes sekas lietotâji jau daudzus gadus ir novçrtçjuði gan uz zemes, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un to, ko viòi mums dod, ka atslçgas ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs