Nejauda notikuma atbildiba

Polijâ psihisko slimîbu joprojâm izmanto kâ tabu. Mçs ne tikai kauns par to, cik reti mçs par tiem varam runât. Gadîjumos, kad gadîjumi, cilvçki, kas cieð no garîgâs veselîbas problçmâm, ir izslçgti no kopienas, kurâ tie darbojas lîdz nesenam laikam.

Bieþi vien arî mûsu ìimenes locekïi tos pamet. Diemþçl Polijâ tiek diagnosticçtas vairâkas slimîbas un garîgi traucçjumi. Acîmredzot katrs ceturtais pols cieð no nelieliem vai augstâkiem garîgiem traucçjumiem.

Daudzi cilvçki baidâs sniegt pirmo psihiatru. Tikmçr pirmais signâls, lai ieraudzîtu ârstu, ir trauksme par garîgo veselîbu vai aizdomas, ka notiek kaut kas traucçjoðs. Psihiatrs ir speciâlists, kurð ne tikai diagnosticç problçmu, cieð pacientu, bet arî izvçlas pozitîvâko terapiju, viòð arî nodarbosies ar ârstçðanas kontroli, viòð arî sniegs padomus cilvçkiem tieðâ pacienta vidç. Vajadzîbas gadîjumâ viòð nosûtîs pacientu uz specializçtu centru, kur viòu ieskauj vislabâkâ aprûpe.

Diemþçl pat daþus mçneðus psihiatru atlika populârâ centrâ. Ja jums ir aizdomas par slimîbas vai psihisko traucçjumu simptomiem, jums jârîkojas nekavçjoties. Tas bûtiski ietekmçs pacienta profesionâlo uzmanîbu. Lielisks risinâjums izskatâs kâ kvalificçts psihiatrs no Krakovas, kurð piekrît privâti, kurð sâks risinât visas garîgâs problçmas bez nevajadzîgas un lielas gaidîðanas gaitas pieauguma dçï.