Nodokiu likmes vienotas likmes 2014

Bieþi izmantotais cilvçkresursu un algas saîsinâjums ir saistîts ar visu darbu, kas saistîts ar konkrçtâ birojâ iesaistîto cilvçku norçíiniem. Uzòçmumu vadîtâjiem ir nepiecieðami îpaði likumâ noteiktie pienâkumi, kas izriet no viòu darba devçja funkcijâm, jo viòu nolaidîba var radît bîstamas sekas arî no Nodokïu biroja daïas, kad tiek veikts sociâlâs apdroðinâðanas veikals. Darba devçjs kâ sievietes darbinieks darbojas kâ iemaksu maksâtâjs, kas nozîmç, ka viòam ir pienâkums samaksât nepiecieðamos iemaksu apjomus ZUS saviem viesiem. Ðîs veselîbas iemaksas ir jâmaksâ neatkarîgi no apdroðinâðanas veidu skaita vai rakstura, savukârt sociâlo iemaksu veikðanai ir noteikti zinâmi ierobeþojumi. Uzòçmuma îpaðniekam ir jâiesniedz apdroðinâðanas pieteikumi, iesniedzot Sociâlâs apdroðinâðanas iestâdei oficiâlu veidlapu virsrakstâ 7 dienas no darba brîþa, ti, sâkot no pienâkuma apdroðinât. Klasiskâ darba lîguma panâkumos ir obligâti jâizpilda visas sociâlâs iemaksas, un darbîbas lîguma noslçgðanas gadîjumâ ir atbildîgs tikai pensijas un invaliditâtes ieguldîjums (iespçjams, arî nelaimes gadîjuma ieguldîjums.

Make Lash

Darbinieki un algas tâdâ formâ, kad darbinieki ir darbinieki, tiek uzrâdîti faktu, ka pensijas un invaliditâtes pabalsts ir brîvprâtîgs, vai arî pilnîga nelaimes gadîjumu un slimîbas apdroðinâðana. Ir vçrts pieminçt, ka uzòçmçjs noved pie veselîbas un sociâlâs iemaksas Sociâlâs apdroðinâðanas iestâdç (ZUS un par sevi, bet personas pienâkums vienlaicîgi sçdçt un strâdât ar paðreizçjo uzòçmumu maksâ tikai veselîbas iemaksas. Ir alternatîvs risinâjums darbinieku pieòemðanai darbâ, un tas ir personâla un algas ârpakalpojumi. Viòð atkâpjas no amata, pieòemot darbâ darbiniekus un no ârçjâ uzòçmuma dienestiem, kas pâròem darbiniekus un algas, kâ arî visus pienâkumus, kas saistîti ar tâ pamatu.