Paragon nosaukums

Katrs no mums zina nelielu papîra gabaliòu, ko mçs pçc kasiera esam atraduði pçc pabeigtajiem pirkumiem. Tomçr daþi cilvçki zina, kâdi dati no finanðu biroja konta ir patiesi noderîgi mums, arî kâdâ dzîvoklî jûs varat tos atrast, nemaz nerunâjot par to, kas patieðâm ir patieðâm detalizçts.

Pirmâ lieta, kas mûs ietekmç, ir preces cena - un tas padara ðo kombinâciju îpaði augstu. Pats pirkuma izmaksas nav viss. Reklâmu kontâ no kases aparâta râda, kas, neatkarîgi no paða produkta cenas, pârklâjas ar summu, kas mums jâmaksâ kases aparâtâ. Citiem vârdiem sakot, papildus cenai ar jau iekïauto rezervi ir norâdîtas arî konkrçtu nodokïu summas, kas izteiktas procentos, un kopçjâs izmaksas, kas rodas produktu cenas secîbâ.

Tas ir tikai sâkums. Vçl viens svarîgs izdrukas faktors ir veikala adrese, kurâ mçs iegâdâjâmies arî nodokïa identifikâcijas numuru (NIP. Zinot ðo informâciju, mçs zinâsim, kam pieteikties, ja mçs pçrkam, piemçram, bojâtu aprîkojumu, vai mums bûs jâatgrieþas, kad beidzies derîguma termiòð. Pat tad, ja pârdoðanas vieta nav izðíiroða, bet tâ ir sliekðòa namiòð, pçdçjo reizi mçs atradîsim nodokïu maksâtâja biroja adresi un mçs varçsim to viegli atrast.

Zinâðanas par kases aparâta rçíinu parâda arî precîzu pârdoðanas laiku. Tâpçc no patçrçtâja viedokïa runa ir par to, ka dzçrienu no lielâkajiem faktoriem. Pateicoties tam, pirkuma apliecinâjums skaidri parâda, kad tas ir izdarîts, un nekavçjoties izbeidz jautâjumus par iespçjamâm neskaidrîbâm, òemot vçrâ nepiecieðamîbu iesniegt sûdzîbu. Tikai pateicoties ðim postenim, mçbeïu garantijas remonta gaita ir tikpat vienkârða. & Nbsp; Posnet kases aparâts ir ideâli piemçrots pârdoðanas ierakstîðanai un pareizu pirkumu apliecinâjumu drukâðanai.

Papildus saturam, kas paredzçts galvenokârt katram pircçjam, reklâma finanðu biroja kontâ ir un ir svarîga nodokïu iestâdçm. Ekonomiskâs kampaòas vadîðana, protams, ir samçrojama ar nepiecieðamîbu maksât nodokïus. Ðâ iemesla dçï tâ numurs ir uzdrukâts uz jebkura kvîts, kas ïauj vieglâk kontrolçt, kad tas ir nepiecieðams izbeigt.Papildu elements, kas ir vçrts pieminçt, ir to lîdzekïu apraksts, kuriem darîjums tika veikts - tas ir, vçrtîba vai maksâjumu karte. Tas ievçrojami atvieglo grâmatvedîbas atgrieðanu un panâkumu nokârtoðanu nodokïu iestâdç.Kâ redzat, kases aparâta èekâ esoðâs reklâmas paradoksâli ir ïoti raksturîgas. Vçl svarîgâk - ne tikai vienam uzòçmumam, bet arî birojiem un, galvenokârt, vienam patçrçtâjam.