Pardodanas ierakstu pardodana

Nâkotnes brîþi, kad kases aparâti ir obligâti saskaòâ ar tiesîbu normu. Tie ir elektroniskâs kameras, cilvçki, kas reìistrç ienâkumus, un nodokïa summa, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to, ka viòiem nav uzòçmuma îpaðnieka, viòi tiktu sodîti ar lielu finansiâlu sodu, kas nepârprotami pârsniedz viòa peïòu. Neviens nevçlas sevi kontrolçt un pilnvarot.Nav nekas neparasts teikt, ka veiktais ekonomiskais darbs pastâv ïoti zemâ telpâ. Darba devçjs pârdod savus rezultâtus internetâ, un biznesâ viòð galvenokârt atstâj tos, tâpçc vienîgais brîvais laukums ir vieta, kur atrodas galds. Fiskâlâs ierîces ir vienlîdz obligâtas, ja ir veikals ar lielu tirdzniecîbas telpu.Gluþi pretçji, tas nav tâdu cilvçku veidâ, kas rada neklâtienes. Ir grûti iedomâties, ka îpaðnieks pârvietojas ar milzîgu fiskâlo kases aparâtu un visâm iespçjâm, kas nepiecieðamas tâ droðai izmantoðanai. Viòi vienmçr parâdîjâs tirgû, mobilie fiskâlie kases aparâti. Tie parâda zemus izmçrus, jaudîgus akumulatorus un atvçrtus pakalpojumus. Forma atgâdina terminâïus maksâðanai ar maksâjumu karti. Tas padara tos par ideâlu izeju uz pakalpojumu, un, piemçram, tad, kad mçs esam apòçmuðies tieði doties uz saòçmçju.Fiskâlie kases aparâti ir svarîgi daþiem, nevis ieguldîtâjiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, lietotâjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Galu galâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par pakalpojuma iegâdi. Tas ir gan apstiprinâjums, ka darba devçjs veic tiesvedîbu, gan nodokli par izplatîtajâm precçm un precçm. Kad mums ir iespçja, ka boutique finanðu priekðmeti ir atvienoti vai neizmantoti, mçs to varam paziòot birojam, kas pieòems attiecîgos tiesîbu aktus pret îpaðnieku. Viòð saskaras ar ïoti plaðu sodu, un bieþâk nekâ tiesas process.Kases aparâti uzòçmçjus uzskata arî par uzòçmuma finanðu uzraudzîbu. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas kopsavilkums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam mierîgi pârbaudît, vai viens no veidiem ir zagt savu naudu, vai vienkârði, vai tas ir izdevîgs.

Men's defence

Labi kases aparâti