Pirmais darbs lielbritanija

Daudzi citi faktori nolemj strâdât ârpus mûsu valsts. Tas nenozîmç, ka viòi nevçlas bût atpazîstamâki ar savu valstspiederîbu, vai arî, ja viòiem nav nodoma atgriezties savâ mîtnes zemç, ir arî cilvçki, kas, veicot ârzemju darbîbu, vçlas iegâdâties îres maksu. Personâm, kas strâdâ ârpus Polijas Republikas, ir iespçja pieteikties hipotçku Polijâ un ne tikai attiecîbâ uz nekustamâ îpaðuma apgrozîjumu Polijas reìionâ, bet arî izmantot savas iespçjas. Tomçr ir skaidrs, ka viòiem ir jâsasniedz vairâki citi iemesli nekâ cilvçki, kâdi ir darbinieki Polijâ.

Pirmkârt, daþas bankas ïauj jums iesniegt hipotçkas pieteikumu tikai tiem, kas veic nopelnîtâs naudas maksâjumus Polijas bankas bankas kontâ. Kâ jûs zinât, daþreiz tas ir neiespçjami, jo citi uzòçmumi veic pârskaitîjumus tikai uz personîgajiem kontiem, kas ir sagatavoti vietçjâs bankâs, vai uz visâm pârbaudçm. Ðâdos gadîjumos jums vajadzçtu lûgt papildu dokumentâciju par jûsu ikdienas ienâkumiem. Turklât attiecîbâ uz vadîtâjiem augstâkas prasîbas attiecîbâ uz paðu ieguldîjumu tiek sniegtas, lai varçtu veikt daþus piemçrus. Jâ, darbiniekiem, kas strâdâ ârpus valsts, bet parasti, pamatojoties uz Eiropas Savienîbu, banka palielinâs paðu ieguldîjuma vçrtîbu lîdz 20% no nekustamâ îpaðuma cenas (visiem strâdâjoðajiem Polijâ 2014. gadâ veikto iemaksu vçrtîba ir tikai 5%, bet tiem, kuri strâdâ Amerikâ - Polijas ieguldîjuma vçrtîba bûs 50%.

Protams, bankâm, iespçjams, bûs nepiecieðami hipotekârâ kredîta iegûðanai nepiecieðamo dokumentu tulkojumi, t.i., dzimðanas apliecîba, dokuments, kas apliecina attiecîbas starp grâmatu un darba devçju, un laulîbas apliecîba. Hipotçku pieteikuma tulkojumu var pieprasît tulkoðanas aìentûrâ, kas specializçjas finanðu un profesionâlo tulkojumu jomâ. Biroju piedâvâjumu var atrast tieðsaistç, kâ arî pçc iepriekðçjas vienoðanâs ar izvçlçto tulkotâju. Bankas, kurâm nav nepiecieðams iesniegt mâjokïa aizdevuma saòemðanai nepiecieðamos dokumentus, ir Nordea un Deutsche Bank.