Pokera kapitala parvaldiba

Laba resursu pârvaldîba ir delikâta joma. Prasmju trûkums pçdçjâ jomâ jau ir novedis pie daudziem uzòçmumiem. Kâpçc tieðâm svarîga ir laba materiâla pârvaldîba?

Cilvçkam uzòçmumâ jâjûtas tieðiKatrs no tiem domâ par to, kas patiesîbâ ir iepriekð minçtais lauks. Daþi cilvçki ir kïûdaini pârliecinâti, ka resursu pârvaldîba ir laba, tâ nav nekas cits kâ manipulâcija. Princips ir tâds, ka ðîs uzòçmçjdarbîbas nozares persona vispirms liek cilvçkiem justies dziïi savâ uzòçmumâ. Kâ es rakstîju Andrew Carnegie, rûpniekam, kurð îsâ laikâ dzer no spçcîgâkajiem no visas pasaules: "cilvçki strâdâ par naudu, bet viòi sekos jums papildu milei, ja parâdîsit viòiem ietekmi, jûs apbalvosiet ar slavu un atïauju."

Motivâcijas un apmierinâtîbas sistçmaÎstenojot cilvçkresursu vadîbu, tas ir par atlîdzîbas un motivâcijas metodes izmantoðanu. Viss ir par viesu atpûtu Polijas uzòçmumâ, jo îpaði no viòa gribu pârdot, raþot un nopelnît ienâkumus. Ir jâsaprot, ka poïu bizness ir pulcçts no cilvçkiem, kas ir lîdzîgi kâ vîrieðu orgâni. Ja orgâni ir bojâti, íermenis nebûs mazliet. Jâapzinâs arî tas, ka motivâcija ir ne tikai naudas prçmijas (kas nepiecieðamas, tâs noved pie darbinieka lielâkas piesaistes viòa uzòçmumam, bet arî vârdu prçmijas. Labs veids ir ieteikt darbiniekam labi sagatavotu darbu, ierobeþot sevi ar cieòu un draudzîbu. No otras puses, mums ir jâzina, ka mums ir pienâkums norâdît kïûdu personai, kas nedarbojas labi, lai tâ bûtu, ja mûsu brîdinâjumi nepalîdzçtu, to atrisinâtu un uzòemtu labâku darbinieku.

Mâkslas atmosfçraEs reiz strâdâju uzòçmumâ, no kura sieviete tika atlaista agrâk. Apelâcijas iemesls bija ârkârtîgi zems - viòa nejutâs tâlu uz vârdu, viòai radâs iespaids, ka jûs viòai neievçrojat, citiem vârdiem sakot, priekðsçdçtâjam nebija viedokïa par cilvçku materiâla îpaðo pârvaldîbu. Pçc daþâm nedçïâm sievietei ar augstu kvalifikâciju tika pieðíirts darbs pretçjâ uzòçmumâ. Un tagad, apmçram mçnesi vçlâk, prezidents atsaucâs uz viòu jautâjumâ par atgrieðanos pie raþoðanas un solîjumiem par lielâku peïòu. Un jûs saprotat, ko ðî sieviete ir attîstîjusi? Viòa atteicâs, jo paðreizçjâ uzòçmumâ atmosfçra bija interesantâka, un viòa labâk tur gaidîja. Apkopojot, labo resursu optimâlas pârvaldîbas pasâkums ir ne tikai bonusu piedâvâjums, bet arî spçja nodroðinât komfortablu atmosfçru, jo labs darbinieks darbojas labâk.