Polijas virtuves jaunais tirgus

Polijas virtuve nav viena no mazâkajâm, un tâpçc pârâk daudz jautâjumu par to, cik daudz gaïas mçs atklâjam tajâ. Tie savâ ziòâ ir labas, poïu, mâjâs gatavoðanas bûtîba.

Organizçðanas institûcijas nav vieglâkais uzdevums. Protams, ikviens ir sastapies ar gaïu vai cietu gaïu. Jebkurâ virtuvç jâatrod objekts, kas pasargâs mûs no kulinârijas gaïas neveiksmçm - smalcinâtâja íermenî. Tas parasti ietver vairâkus desmitus mazus asmeòus, kas ir iestrâdâti blakus. Ðis sîkrîks ïauj nelielu gaïas punkciju bez saspieðanas cîpslâm. Ideâli piemçrots visu veidu karbonâtiem vai steikiem. Lâpstiòâm, kurâs tiek nodroðinâta gaïas maðînâ, jâbût izgatavotâm no parastâ nerûsçjoðâ materiâla, nevis uz izstrâdâjuma izturîbu, bet gan uz tîrîbu un funkcionalitâti. Pârçjais korpuss joprojâm ir izgatavots no mâkslîga íermeòa. Gaïa, kas tika izurbta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas, kas ietekmç to, ka pat pçc cepðanas mçs iegûstam sulîgu, mîkstu gaïu. Siltumapstrâdes process pats par sevi beidzas vienmçrîgi un daudz âtrâk. Tâpat marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Mçs varam arî bût, ka garðvielas, kas pârkaisa gaïu, nonâca tâs dziïumâ, kas noderçs nepârspçjamai gaïas garðai. Gaïas smalcinâtâjs ir pirmâ alternatîva klasiskajai piestâtnei. Gaïas sagatavoðanas process tiek pârvietots ne tikai efektîvâk, bet arî klusâk. Çku iemîtniekiem ir ârkârtîgi energotaupîba. Smalcinâtâjs, mazais izmçrs ir ïoti bagâta un aizved viòu prom labprâtîgi mazgât zem tekoða ûdens, bet ne visi var pievienot trauku mazgâjamâ maðînâ. Paðreizçjâ plânâ ir vçrts izlasît lietoðanas pamâcîbu. Ar roku mazgâðanu ieteicams ievçrot piesardzîbu - asmeòus var viegli sagriezt! Gaïasmaðîna ir nieodùàczony biedrs daudzu profesionâli pavâri, bet dâmas no mâjas, un viòi zina, ka ðî lînija sagatavos ceïu vâjð un pilns ar gaïu.