Preeu briva aprite chomikuj

Eiropas Kopienas galvenie pieòçmumi

Precîza atbilde uz testu "kas ir CE sertifikâts?" atkarîgs no Eiropas Savienîbas darbîbas pamatprincipu risinâjuma. Ir pierâdîts, ka tâs pieòemðanas princips ir trîs principi: preèu, sievieðu un naudas brîva aprite. Lai îstenotu iepriekð minçtos principus, ES dalîbvalstis ir nolçmuðas novçrst visus ðíçrðïus Kopienas iekðçjai tirdzniecîbai un ir izveidojuðas kopçju politiku attiecîbâ uz partneriem no valstîm ârpus ES. Pateicoties tam, Kopienas tirgû tika izveidots valûtas tirgus, kas ir lîdzîgs pçdçjam, kas aizòem dzîvokli vienas valsts klasçs. Jûs esat saòçmis vienotâ Eiropas tirgus vai kopçjâ tirgus uzòçmumu.

Kopçjais Eiropas tirgus un produktu tirdzniecîba

Valstu prasîbas attiecîbâ uz produktu formu un droðîbu ir vispilnîgâkâs grûtîbas, kas saistîtas ar tirdzniecîbu starp valstîm. Katrâ valstî bija atðíirîgi modeïi un vçrtîbas, kas bûtiski sadalîjâs starp citâm valstîm. Raþotâjam, kurð plânoja pârdot savus rezultâtus citâs valstîs, katru reizi bija jâatbilst daþâdâm prasîbâm. Lai novçrstu grûtîbas tirdzniecîbâ, bija nepiecieðams atcelt ðîs atðíirîbas. Standartus kopâ ar preèu atgrieðanu nevar atcelt. Tâpçc optimâlais risinâjums bija apvienot daïas visas kopienas teritorijâ, pateicoties tam, ka tirdzniecîbas apmaiòa bija atkarîga no tâm paðâm prasîbâm.

Agrînâ stadijâ tika mçìinâts reglamentçt ES noteikumus attiecîbâ uz konkrçtâm materiâlu un preèu kategorijâm. No koncentrçðanâs uz ievçrojamu sareþìîtîbas pakâpi un laikietilpîgiem procesiem pieeja tika atbrîvota.

Risinâjums bija izveidot vienkârðotu tehniskâs saskaòoðanas izeju. Ir noteiktas pamatprasîbas konkrçtâm produktu grupâm, kas jâveic pirms produkta vai izstrâdâjuma laiðanas Eiropas vienotajâ tirgû.

Uzòçmçjiem ârpus ES, kuri vçlas ieviest produktu, lai palaistu to Kopienas tirgû, piemçram, no Turcijas, ir jâpadara mans produkts atbilstu ES kvalitâtes noteikumiem un standartiem. Viòiem ir jâpierâda ðis fakts.

Ir izveidoti saskaòoti standarti, pateicoties kuriem uzòçmçji zina, kâdas pamatprasîbas jâievçro. Nav pienâkums nodroðinât ðos noteikumus. Uzòçmçjs daþâdos veidos var pierâdît, ka viòa produkts ir veidots, lai pârietu uz Kopienas pârdoðanu.

Ce sertifikâts - raþotâja deklarâcija

CE zîme ir tikpat dîvaina kâ raþotâja deklarâcija, ka raþojums atbilst tâs informâcijas pamatprasîbâm, ko tas aizòem.Tam ir raþotâja deklarâcijas simbolu lapa vai pilnvarots pârstâvis. Apstiprina, ka produkts atbilst svarîgajâm prasîbâm, kas ietvertas ieteikumos par produktu. Tas, ka var bût tikai viena vai vairâkas citas direktîvas.

Kopienas tiesîbu akti paredz atbilstîbas prezumpciju un ar droðîbu saistîto prasîbu minimumu attiecîbâ uz raþojumu ar CE zîmi.

CE sertifikâtu veic raþotâjs vai pilnvarots pârstâvis. Tas ir tas pats pçc tam, kad pierâdîjât, ka produkts atbilst stingrâm direktîvas prasîbâm. Lai to aplûkotu, tiek veikta atbilstîbas novçrtçðanas procedûra un pçc labas pârbaudes tiek izdota atbilstîbas deklarâcija. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûras var bût atðíirîgas attiecîbâ uz risku, kas saistîts ar konkrçtas preces izmantoðanu. Jo lielâks ir materiâla apdraudçjums un jo lielâks ir ïaunums, jo mazâkai procedûrai jâpanâk tâs raþotâjs vai pilnvarotais pârstâvis. Daþos gadîjumos ir ieteicams apmierinât pat divpadsmit Kopienas standartu prasîbas.