Psoriazes neaugliba

Neauglîbu vîrieðiem vispirms sniedz zema spermatozoîdu kustîba, zema spermas kvalitâte vai dzimumorgânu traumas. Visbieþâk neauglîba ir sliktas spermas kvalitâtes rezultâts, t.i., samazinâts spermatozoîdu skaits (lçtâk nekâ 20 miljoni 1 ml vai to samazinâta mobilitâte.

Uzsvars ir uz paðreizçjo seksuâli transmisîvâs slimîbas un sçklinieku pârkarðana (bieþa saunas, mazo un vçjaro apakðveïu izmantoðana. Daþreiz neauglîbu izraisa sçklinieku bojâjumi vai asinsvada defekti pagâtnes infekcijas vai traumas rezultâtâ. Tas darbojas tâpçc, ka daþreiz sçklâs ir nobrieduðu spermu trûkums un daþreiz pat pilnîga neauglîba. Sirds, nieres un plauðas var arî ietekmçt reprodukciju.

ârstçðanaPirmais solis vîrieðu neauglîbas darbîbâ ir dzîves veida maiòa. Tas noteikti palîdzçs ar fizisko aktivitâti un stimulantu, piemçram, alkohola, atteikðanos. Spermas kvalitâti pozitîvi ietekmç zema tauku satura diçta, ceïð uz augïiem un dârzeòiem, kâ arî dodot organismam C vitamînu, ja neauglîba ir hormonâlo traucçjumu atslçga, pacientam ieteicams lietot hormonus. Vçþa deferçnu obstrukcija beidzas izvçlçtajos íirurìiskajos gadîjumos.

CçloòiNeauglîba var bût vairâk ìençtiska. Tâpçc ir vçrts òemt vçrâ parasti, kad partneris pievienojâs daþiem abortiem no lîmeòa. Bieþi auglîbas samazinâðanâs izriet no kromosomu novirzçm. Tâtad cistiskâs fibrozes gçna mutâcija ir retâka. Neauglîbas iemesls ir tas, ka tas ir vairâk nekâ tikai jûrascûciòa. Ðî bçrnîbas slimîba maziem zçniem, kas rada ârkârtîgi bîstamu. Tiklîdz 1/3 vîrieðu pçc dzimumgatavîbas var attîstîties sçklinieku iekaisuma pietûkums, ko var veikt ar neauglîbu. Seksuâli transmisîvâs slimîbas ir tikpat apgrûtinoðas. Chlamydia trachomatis vai Mycoplasma hominis izraisîtâs infekcijas var pat izraisît pastâvîgu neauglîbu.Ir vçrts pieminçt arî Kallman sistçmu. Ir tâds pats ìençtiskais traucçjums, ko nosaka smarþas trûkums vai izzuðana, un daþreiz arî aizkavç pubertâti. Vîrieðiem ar ðo traucçjumu ir daudz smalku sçklinieku, dzimumlocekïa un vienkârða testosterona lîmeòa. Ârstçðanas prognozçm ir pacienti ar sçklinieku platîbu vairâk nekâ 2,5 cm.