Putekiu ieguve izmantojot mitras metodes

Putekïu savâkðanas sistçmu izmanto nozarçs, kuras pieprasa, cita starpâ, metâlapstrâde, kokapstrâde, enerìçtika, pârtikas un farmâcijas rûpniecîba, turklât kursu, kur ir vçlams izlietot beztaras materiâlus. Ïoti maza izmçra daïiòu izvietoðana rada draudus iestâdei un cilvçku veselîbai (to forma ir toksiska, lîdz ar to efektîvas putekïu savâkðanas metodes ir svarîgs jautâjums uzòçmuma iekðienç, jo tâs sasniedz efektivitâti, pateicoties veselîbas aizsardzîbai, vides aizsardzîbai un droðîbas paaugstinâðanai. darbu.

Putekïu savâkðanas sistçma ir jânorâda tuvu piesâròojuma avotam. Paðsargâjoðâm rokâm, rakeïiem, pârsegiem, rûpnieciskajiem putekïsûcçjiem nevajadzçtu radît ne tikai rûpnieciskos procesus, bet arî novçrst to pârvietoðanu un atjaunoðanu.

Putekïu noòemðanas sistçmas elementi:

1. ciklons - ierîces tips, kurâ centrbçdzes spçka dçï tiek attîrîtas gâzes no cietâm daïiòâm (rotçjoðâ gaisa kustîba separatorâ izraisa daïiòu berzçðanu pret ierîces sienâm, kinçtiskâs enerìijas zudumu un attiecîgi pakïauðanu gravitâcijas likumam, \ t

2. filtri - ievietoti korpusâ ar nerûsçjoðu filtra kârtridþu, kas aprîkoti ar saspiestâ gaisa tîrîðanas sistçmu durvîs un ventilators, ir atbildîgi filtri ar maisiòiem vai filtra kabatâm.

Îpaði svarîgs jautâjums putekïu noòemðanas reþîmos ir to blîvums - katrs erozijas produkta pârtraukums tiks palielinâts, radîs formas un bîstamîbas noplûdi. Vçl viens elements, kas ir liels bûvniecîbâ, ir to materiâlu izturîba, kurus iekârta ir izgatavojusi, - cietâs daïiòas, kas berzç pret sânu virsmâm, dod tâm berzi. Putekïu nosûkðanas ierîces nedrîkst ietekmçt vai radît elektrostatiskos lâdiòus. Tas var izraisît eksploziju.