Sap pirmie dzimumakti

Domâjot par viòu emocionâlo stâvokli, arî piedâvâ un ierobeþo sociâlas sajûtas, nepietiek tikai, lai pabeigtu piemçrotu psiholoìisko testu, kas atrodas internetâ, vai lûgt ârsta atzinumu. Sâkumâ ir jâsaprot, kâda ir bûtîba un kâda ir paðpilnveidoðanâs un paðvçrtçjuma pieredze, jo personîba tiek veidota daþâdos veidos attiecîbâ uz dzîves jomu, attiecîbâ uz kuru tiek radîtas îpaðîbas. Tâdçjâdi bûs atbildes uz definîciju, ko organizç psihodinamiskâ skola, uzvedîba vai kognitîvâ psiholoìija. Bûtîbâ jûs varat uzzinât èetras raksturîgâs iezîmes, kas nosaka pareizu personîbas definîciju. Tie ir pçdçjie:

Preces un unikâls adaptâcijas stils - persona ir izvçlçta par efektîvu psihofizisko organizâciju, kas izlemj vienîgo veidu, kâ pielâgot daïu videi.Cilvçka individualizâcija - viòð aicina, lai cilvçks bûtu cilvçka priekðrocîbas un manieres, emocionâlâs attieksmes, kas atðíirt konkrçto personu no visas grupas, kurâ viòð atrodas.Novçroðanas iespçja - indivîda darbîbas summa, kuru iespçjams pievçrst uzmanîbu un novest pie pçdçjâs indivîda paradumu noteikðanas.Iekðçjie procesi un organizâcija - persona ðajâ gadîjumâ ir cilvçka psiholoìiskâ organizâcija tâdâ attîstîbas brîdî. Tâs darbîbas joma cita starpâ ietver indivîda dzîves laikâ radîto veidu, intelektu, temperamentu vai pat attieksmi.

https://tit-am.eu/lv/

Protams, cilvçks nav gluþi tas, ko mçs piedzimst. Protams, to izstrâdâ daudzi jûsu dzîves elementi, piemçram, bçrnîbas pârbaudes, nervu sistçmas veids, pieauguðo izglîtîba un bûvniecîba ap mums, kultûras faktori vai pat lçmumi, kas pieòemti pubertâtes laikâ, un visas ðîs priekðrocîbas rada cilvçka radîðanu, kurð, neskatoties uz fizisko lîdzîbas ar grupas rakstzîmçm tiks uzskatîtas par neapstrîdamu, raksturîgu vienîbu. Kâ redzat, ne visas uzvedîbas un morâlâs cenas, kas atðíiras no vairumâ gadîjumu, ir tâdas, ka mçs esam spçjîgi ðâdu personîbas traucçjumu gadîjumâ. Viòi definç tikai mûsu galvu un liek mums bût individuâliem un unikâliem.