Spradzienbistamiba laboratorija

Saskaòâ ar Ekonomikas ministra nolikumu 2010. gada 8. jûlijs òemot vçrâ minimâlâs prasîbas attiecîbâ uz uzticîbu un darba higiçnu, kas saistîtas ar priekðlikumu par sprâdzienbîstamu vidi darba jomâ (2010. gada 30. jûlija Oficiâlais Vçstnesis, katram rûpnîcas îpaðniekam, kur tiek uzsâktas tehnoloìijas, kas apdraud sprâdzienbîstamîbas raðanos, ir pienâkums iesniegt juridiskajâ punktâ minçto atbilstoðo dokumentu.

Sprâdzienbîstamîbas dokumenta sprâdziendroðîbas dokumenti (saîsinâti kâ DZPW stingri reglamentç darba principus potenciâli bîstamas atmosfçras apstâkïos un piestiprina darba devçjam virkni pienâkumu, kas jâaizpilda, lai samazinâtu aizdegðanâs un eksplozijas risku. Darba devçjam ir pienâkums:- novçrðot sprâdzienbîstamas vides veidoðanu, \ t- aizdegðanâs novçrðana iepriekð minçtajâ atmosfçra,- ierobeþot iespçjamo sprâdzienu negatîvo ietekmi, lai nodroðinâtu darbinieku darbîbu un veselîbas aizsardzîbu.

Darba devçjam ir jânodroðina un jânorâda droðîbas pasâkumi. Pirms izceïoðanas dokumentâ jâietver droðîbas pasâkumu sistemâtiskas kontroles apraksts, iekârtu uzturçðanas termiòi, sprâdziena riska novçrtçjums, aizdegðanâs avotu iespçjamîba, izmantoto metoþu veidi, iekârtas, vielas, kas ir potenciâls avots, iespçjamâs eksplozijas ietekme. Turklât tâ piedalâs darba vidç, lai atdalîtu attiecîgâs telpas sprâdzienbîstama apdraudçjuma virsmâ un sadalîtu tajâs iespçjamo sprâdzienu.Darba devçjs ir spiests noteikt noteiktos droðîbas pasâkumus. Ðis dokuments ir jâizdara, pirms darbiniekam tiek sniegts nedroðs darbs. Bîstamas pozîcijas ir stingri jânorâda ar dzeltenu trîsstûrveida zîmi ar melnu apkârtni un melnu EX vidû. DZPW darba devçjs apòemas nodroðinât evakuâciju veidlapâ, kad tas skar apdraudçjumu.