Spradziendrodi varti

rev-mind-plus.eu Brain ActivesRevitalum Mind Plus - Efektīvs veids, kā ātri mācīties un atbrīvoties no stresa!

EX apzîmçjums ir îpaðs apzîmçjums, aizsardzîba pret eksploziju, kas paredzçta ierîcçm un aizsardzîbas sistçmâm vai to sastâvdaïâm un daïâm.

Saskaroties ar îpaðâm droðîbas lîmeòa atðíirîbâm Eiropas Savienîbas valstîs, tika sniegts viedoklis par svarîgu principu apvienoðanu atseviðíâs dalîbvalstîs. Vienotas tiesîbas ir devuðas daudz vieglâku un spçcîgâku preèu plûsmu starp ES valstîm. Tas ir tâ sauktais Jaunâ risinâjumu direktîva, kas ir kïuvusi par galveno risinâjumu, lai uzlabotu sadarbîbu starp dalîbvalstîm.Sprâdzienbîstamâ vidç un ierîcçs, kas ir dati par darbîbâm pçdçjos rajonos, jânorâda divas galvenâs ATEX direktîvas (no Francijas atmosfçras sprâdzienbîstamâm:- Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Direktîva 94/9 / ES ATEX95 (datçta ar 1994. gada 23. martu dalîbvalstu tiesîbu aktu saskaòoðanâ attiecîbâ uz ierîcçm, iekârtâm un aizsardzîbas sistçmâm, kas paredzçtas praktiskai lietoðanai sprâdzienbîstamâ vidç, \ t- Direktîva 99/92 / EK ATEX137 (1999. gada 16. decembris, ar ko nosaka minimâlâs prasîbas darbinieku aizsardzîbai un droðîbai, kas nodarbinâti uzvedîbâ, kurâ var rasties sprâdzienbîstama vide.Katrai EX ierîcei jâbût pilnîgi maríçtai un jâiztur virkne testu, kas paredz novçrst jebkâdus rûpnîcas defektus plânâ. Eiropas Savienîbas direktîvas, kuras Polija pieòçma 2003. gadâ, stingri noteica un precizçja darba principus un iezîmç ðo aprîkojuma modeli.Vairâk par Atex problçmu varat atrast ðeit.