Stradajodais tulkotajs teksts

Persona ar filoloìisko izglîtîbu kvalificçjas kâ tulkotâjs, kas, pateicoties divu valodu zinâðanâm, spçj tulkot mutvârdu izteiksmi vai tekstu, kas sagatavots no avota valodas, mçría valodâ. Tulkoðanas procesam ir nepiecieðamas ne tikai zinâðanas un teksta mâksla, bet arî komunikatîvâ spçja formulçt savas darbîbas nezinâmâ valodâ. Lîdz ar to, papildus lingvistiskai tulkoðanai tulka profesijâ, kas orientçta vienkârðâ specializâcijâ, ir veids, kâ gan iegût plaðu informâciju, gan spçju âtri apgût zinâðanas un iepazîties ar sevi. Lîdztekus augstajâm materiâlajâm kompetencçm tulkotâjam ir jârada uzticîba abâm komunikâcijas pusçm.

Tulki atvieglo komunikâcijuTulki tiek atviegloti, sazinoties ar runas vai zîmju valodu, kas nodroðina sarunas starp diviem sarunu biedriem, kuri nevar sarunâties mûsdienu valodâ. Starp tulkotâju tulkoðanas pakalpojumiem galvaspilsçtâ tulkoðana ir vienlaicîga un secîga. Vienlaicîgums ir pastâvîga noteikðana bez iepriekð sagatavota teksta, kas tiek darîts vienlaikus ar runâtâja sniegto atzinumu. Lielâkâs sanâksmes un konferences ir populârâkâ situâcija, kad tiek izmantota sinhronâ tulkoðana. Tulks paliek skaòu necaurlaidîgâ kabînç, kur viòð klausâs runâtâja runu ar austiòâm un vada paralçlo tulkojumu, ko mçs esam kïuvuði par pasâkuma dalîbniekiem, klausoties caur balss pârraides austiòâm.

Pastâvîga tulkoðana arvien retâkSecîgais tulks ir diezgan vienkârðots uzdevums, jo viòð atzîmç runu, izmantojot îpaðu komentâru sistçmu, un tikai tad viòð runâtâjam dod runâtâja vârdus mçría valodâ. Tâtad agrâk bija unikâls tulkoðanas veids. Ðodien tâ ir tehnika, kas tiek aizstâta ar sinhrono tulkoðanu, kas, pateicoties progresîvajâm tehnoloìijâm, kïûst arvien populârâka. Tiek prezentçta un svarîga secîga tulkoðana, jo, pateicoties atbrîvoðanai laika periodâ, kas nepiecieðams runas ierakstîðanai, vienîgais veids, kâ reproducçt tekstu mçría stilâ, ir garâks. Interpersonâlâs funkcijas, kas nepiecieðamas tulka birojam, ir perfekta atmiòa, lieliska spçja koncentrçties un spçja strâdât zem spiediena.