Tehniskie tulkojumi english work

Atex direktîva ir Eiropas Savienîbas izdots likums, kas attiecas uz prasîbâm, kas jâveic produktiem, ko vçlâk izmanto sprâdzienbîstamâ vidç. Tâpçc atex direktîva uzliek par pienâkumu katram ðâda aprîkojuma raþotâjam iegâdâties atbilstoðu sertifikâtu, kas apliecina tehnoloìiskâs dokumentâcijas un ierîces formas atbilstîbu stingrâm droðîbas prasîbâm, kuras tâ izvirza pirms produktiem.

Direktîvâ ir definçtas daþâdas pazîmes atkarîbâ no aprîkojuma veida vai procedûras tâs turpmâkai izmantoðanai. Ir svarîgi noteikt arî sprâdzienbîstamas zonas atbilstoðu klasifikâciju. Ðis pçtîjums tiek veikts ar profesionâlu uzòçmumu, kas ir atbildîgs par materiâlu atbilstîbas sertifikâtu izsniegðanu ar atex.

Atex direktîva arî klasificç attiecîgo sprâdziendroðu ierîèu grupas, kas ir atbildîgas par iekârtas aizsardzîbu pret sprâdzieniem, un cilvçkiem no smagiem ievainojumiem, kâ arî iespçju zaudçt dzîvîbu.

Daudziem Polijas uzòçmumiem ir tiesîbas pârskatît un izjust ietekmi un atklât savu sadarbîbas sertifikâtu ar atex padomu. Ikvienam, kuram ir jâiegâdâjas iekârtas, kas aizsargâ pret sprâdzienu vai spçj rîkoties sprâdzienbîstamâ vietâ, vispirms jâkoncentrçjas uz cilvçkiem, kas meklç, vai produktam ir piemçrots sertifikâts, kas ir saderîgs ar atex.

Visiem visiem un ikvienam, kas raþo iekârtas, kas paredzçtas ðâdiem nolûkiem, jâsniedz ðâds sertifikâts, jo tas kopâ ar direktîvu ir nepiecieðams ðâdu produktu pârdoðanai. Pateicoties stingru dizainu izmantoðanai un pareizai to uzòçmumu izvçlei, kuri varçs pieòemt turpmâkus atzinumus, atex direktîva ir ieviesusi nepiecieðamîbu rûpçties par produktu, kas vçlâk tiks izmantots zonâs, kuras ir îpaði neaizsargâtas pret negadîjumiem, kopâ ar iespçjamiem uzliesmojumiem. Tâdçï ir jâgarantç, ka daudzâs darbavietâs palielinâsies droðîba un uzlabosies tâds pats komforts. Tâtad, visticamâk, tas pozitîvi ietekmçs ðâdu uzòçmumu izaugsmi, kâ arî paðu darbinieku skaita pieaugumu, kas kopâ nozîmç taustâmus ieguvumus.