Tiedsaistes uzocmumu vadibas spcles

Symphony Sage ir kombinçta pakete, kas palîdz darboties portatîvos un vidçjos uzòçmumos. Ðî sistçma vispusîgi atbalsta uzòçmuma ikdienas vadîbu, bieþi vien ekonomisko notikumu ierakstîðanas un apstrâdes jomâ. Tas ïauj vienîgajam iegût ticamu informâciju, kas ir svarîga lçmumu pieòemðanâ.

Programmatûra atbalsta zîmolu finanðu un grâmatvedîbas, cilvçkresursu, algu un pârdoðanas jomâs. Ir tâds pats stils, kas ir ïoti jutîgs, dodot iespçju mainît pamata iestatîjumus (piemçram, uzòçmuma nodaïas, konta plâna id. Un izveidot savus dokumentus, paziòojumus un pârskatus. To pieïauj ziòojumu iekðçjâ valoda. Pateicoties programmai, ir iespçjams saglabât daudzvalûtu ierakstu.Ideja ir ïoti automatizçta sastâvdaïa - visi ziòojumi un kompleksi tiek îstenoti praktiski ar viena taustiòa palîdzîbu. Datus var viegli pârsûtît arî uz Finanðu un grâmatvedîbas programmu. Iekïûst dziedinoðâ stâvoklî, lai dziedinâtu un paâtrinâtu darbu, ievadîtâ informâcija tajâ tiek ierakstîta, un to var izmantot daudzas reizes vçlâk.Ðî programma sniedz arî vçrtîgu informâciju - tai ir plaða filtrçðanas iespçja, ðíirojot datu bâzi. Paplaðinâts pârskats iegâdâs lielu uzòçmuma finansiâlâ stâvokïa novçrtçjumu. Darbîbas vienkârðîba nav bez uzdevuma. Îpaði klientiem sagatavotâ rokasgrâmata skaidri izskaidro tâs izveidoðanas noteikumus, papildus iebûvçtu palîdzîbas dienestu katalogu, kuru var izmantot brîvajâ laikâ. Programma nodroðina pilnîgu darba droðîbu - kontrolç darbîbu pareizîbu, hronoloìiju un bieþi atgâdina nepiecieðamîbu kopçt. Tâ nesniedz cerîbas, ka neatïautas personas sasniegs datubâzi un ka nesankcionçtâs personas sasniegs datu bâzi. Ir iespçjams bût klât, pateicoties speciâlajai paroles sistçmai.Ir arî vçrts pieminçt, ka Symphony Sage ir elements, kas tiek pastâvîgi atjauninâts un informçts par jauniem noteikumiem (lietotâji saòem automâtiskus atjauninâjumus.