Toyota yaris transportlidzekia eksamena tehniskais stavoklis

Precîza kravu stilu un izskatu noteikðana ir nepiecieðama, lai analizçtu iekârtas tehnisko stâvokli, materiâlu izvçli, bojâjumu cçloòu izskaidrojumu vai izmaiòas un izmaiòas.

Bioretin

Saistîbâ ar iepriekð minçto mçs izmantojam skaitliskas metodes, lai precîzi noteiktu slodzes lîmeni, pçdçjâ izòçmumâ - galîgo elementu metode (FEM.Galîgo elementu metode var attiekties arî uz statiskiem elementiem, ja tie ir arî dinamiski. Dinamiskajos notikumos galvenâ loma ir, piemçram, slodzes izmaiòu âtrumam, berzei un mediju plûsmâm. Mes aprçíini tiek izmantoti arî defektu un bojâjumu cçloòu noteikðanâ.Tipiskas analîzes, kas saistîtas ar mez aprçíiniem, galvenokârt attiecas uz:- spriegumu un deformâciju stâvokïa pârbaude kritisko vietu noteikðanas vietâ, \ t- formas pielâgoðana, samazinot konstrukcijas intensitâti, \ t- kaitçjuma cçloòu pârbaude un to ietekme uz darbîbâm, \ t- lçjumu un plûsmu modelçðana.Ðî spçle, krâèu aprçíinâðana joprojâm ir daudz bîstama jûrniecîbas nozarç. Izstrâdâjot peldoðu vai iegremdçjamu konstrukciju, detalizçta FEM analîze par to uzticamîbu, kâ arî otrâs îpaðîbas kïûst par atslçgu droðiem un efektîviem risinâjumiem.Vislabâk ir sagatavot sâkotnçjâs analîzes projekta sâkumposmâ. Tas ïaus jums izvairîties no kïûdâm turpmâkajâ dizainâ. Svarîgâkais faktors aprçíinâ ir pârbaudît konstrukcijas tieðo stiprîbu. Gan kopumâ, gan arî galvenajos mezglos. Lai aprçíinâtu noguruma spçku, tiek izmantoti mez aprçíini.Ðodienas gados ir notikusi revolûcija mantu aprçíinos un pakâpeniski atkâpjas no vietçjâ materiâla izskata nepieòemamîbas. Ðajâ sistçmâ ir vieglâk izveidot ârkârtçjas pieredzes un aizsargât ûdens katastrofas, kas var notikt. Turpinâs darbs pie standartu izstrâdes, lai mazinâtu sadursmes laikâ radîto kaitçjumu. Milzîgs progress, aprçíinot mucas, sâka ES projektus "Harder" un "Goals". Pievçrðoties mantu aprçíiniem, kïûst arvien populârâka.