Tulkodanas aienturas stastitajs

Vecâs putekïsûcçja problçma galvenokârt skar alerìijas slimniekus. Tâpçc dati ir tâdi, ka putekïsûcçjs, kas sûc gaisu, atbrîvo tos kopâ ar piesâròotâjiem. Protams, filtri ir vçrsti, lai to izvairîtos, bet neviens filtrs neitralizç summu. Ðim faktam ir vairâki pierâdîti risinâjumi, un vienîgais no tiem ir centrâlais putekïsûcçjs, centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma. Bet ko tieði ðis stils ir izveidots, kad tas saplûst?

Svarîgs sistçmas elements ir centrâlâ vienîba. Tas ir savienots ar cietâm caurulçm, kas parasti izgatavotas no PVC, kas saskaras ar ïoti piestiprinâtâm sûkðanas ligzdâm, kas atrodas sienâs. Paðu putekïu sûcçju veic ar elastîgâm caurulçm, kas atrodas tuvâkajâ sienâ. Centrâlâ vienîba parasti tiek iegûta ârpus galvenajâm telpâm, piemçram, garâþâ, un tâs plâns ir veikt atbilstoðu spiedienu uz visâm iekârtâm. Ir vçrts atzîmçt, ka vietai, kur tiek uzskatîta centrâlâ vienîba, jâbût kodolîgai un tâlu no dzîvojamiem rajoniem. Ja, piemçram, jûs redzat sevi pagrabâ, kur ir mitrums, jûs varat apsvçrt citu gaisa filtrçðanu. Sûkðanas ligzdas, kas ir vainîgas ekstremâlâs vietâs, jo pârâk daudz durvju vai mçbeïu telpas ievçrojami kavçs putekïsûcçju. Putekïsûcçja ðïûtene, kas ir izgatavota no mîksta materiâla, ir svarîgâka par to, ko mçs zinâm no bieþiem mâjas putekïsûcçjiem un parasti ir apmçram 15 metru garð. Centrâlajai putekïsûcçju sistçmai ir trûkumi, kas jâapsver, pirms mçs par to lemjam. Kad atslçga ir uzstâdîta instalâcijâ un ja mçs to plânojam spçlçt dabîgâ mâjâ, ir vçrts plânot tâ izplatîðanu ðobrîd uz mâjas celtniecîbas stâvokïa. Jo jau bûvçtajâ ir grûti atrast dzîvokli tâs izvietoðanai.