Tulkodanas vajadzibam

21.gadsimtâ ir skaisti attîstîjies pieprasîjums pçc tâlsatiksmes tulkojumiem. Tajâ paðâ laikâ viòð nebûs vienaldzîgs pret faktu, ka programmatûras vietâm ir liela nozîme. Kas ir aiz tâ?

mlash.eu Make Lash Make Lash - Efekts risinājums garām un biezām skropstām bez nepieciešamības tos pagarināt.

Vairâkas darbîbas, kas pielâgo konkrçtu produktu vietçjâ tirgus vajadzîbâm, kas cita starpâ attiecas uz: programmatûras tulkoðana, un tas ir prasmîgs rakstu un programmatûras dokumentâcijas tulkojums noteiktâ valodâ, kâ arî atbilstîba ðim stilam. Tâpçc viòð uzòemas tâdas formas kâ datuma formâta vai burtu ðíiroðanas sistçmas pielâgoðana alfabçtâ.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir vajadzîgi IT terminoloìiju specializçjoði tulkotâji, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar zinâðanâm un prasmçm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM komandâm, programmâm, kas atbalsta domâðanu un radîðanu, vai banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta atbaida iespçjas, kas saistîtas ar ârzemju laukuma sasniegðanu ar programmatûru, un tâpçc, iespçjams, ievçrojami pârvçrðas uzòçmuma globâlajâ veiksmç.Preèu ieveðana pasaules mçroga pârdoðanai arî sajaucas ar produktu internacionalizâciju. Kâ tas tiek sadalîts no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija, tâtad vienkârði pielâgoðana potenciâlo pircçju apstâkïiem, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, kad atraðanâs vieta ir saistîta galvenokârt ar katru pçdçjo, lai nodotu konkrçtus pasûtîjumus pçc pasûtîjuma, tâ ir iekïauta konkrçtâs vietas bieþajâs vajadzîbâm. Tâpçc atraðanâs vieta tiek veikta atseviðíi katram tirgum un vienreiz starptautiskums konkrçtajai precei. Tomçr abi procesi ir savstarpçji atbilstoði un ar lieliem plâniem pasaules tirgos - ir vçrts padomât par abu veidu piemçroðanu.Ir atkarîba starp atraðanâs vietu un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas uzsâkðanas, internacionalizâcijai jâbeidzas. Ir vçrts padomât par to, ka labi vadîta internacionalizâcija ievçrojami samazina laiku, kas nepiecieðams vietas norises gaitâ, kas pagarina periodu, kas ir nepiecieðams, lai veltîtu produkta lietoðanai tirgû. Ðî spçle, labi veidota internacionalizâcija ir saistîta ar labvçlîgu produkta ievieðanu galamçríî, neradot risku apstrâdât programmatûru tieði pçc atraðanâs vietas.Droða programmatûras lokalizâcija, iespçjams, ir signâls uzòçmuma panâkumiem.