Ugunsgrcka risks ckas

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir samazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku, ko izraisa elektrostatiskâ dzirksteïu dislokâcija. To plaði izmanto uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanas un pârstrâdes lielumâ.

Elektrostatiska iezemçðana, kas veido citu formu. Vienkârðâkie un vismazâk sareþìîtie modeïi nokrît no iezemçjuma spailes un kabeïa. Modernâka un tehnoloìiski progresîvâka ir zemçjuma stâvokïa aizsardzîba, pateicoties kurai ir iespçjams izdalît vai transportçt produktu, kad zeme ir skaidri savienota.

Elektrostatiskie zemçjumi parasti tiek kombinçti dzelzceïa tvertòu, ceïu cisternu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas procesâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Tvertnes ar daþâdu saturu (piem., Tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem pildîðanas vai iztukðoðanas procesâ var radît bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. Viòu stâvçðanas avots, lai dzîvotu joprojâm sajaucot, sûknçjot vai izsmidzinot uzliesmojoðas vielas. Elektriskie lâdiòi tiek radîti, sazinoties ar atseviðíâm daïiòâm vai atdalot tâs. Elektriskâ lâdiòa apjoms bûs ierobeþots lîdz to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Âtri savienojot ar zemi vai bez tâs, var rasties îss strâvas impulss, kas bûs zinâms dzirksteles konstrukcijâ.Dzirksteïaizdedzes iztrûkuma trûkums var aizdegt alkoholu un gaisa maisîjumu, par ko liecina sprâdziens vai slikts sprâdziens. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.