Uzocmuma darbibas efektivitate

Enova programma ir ERP klases metode. Tas nozîmç, ka tas dod jums iespçju vadît uzòçmumu. Tâ ir izstrâdâta, lai palielinâtu uzòçmuma efektivitâti. Un ko tieði nozîmç palielinât efektivitâti?

Enova pârvalda ieinteresçtâs puses izvçlçtâs teritorijas, uzrauga ikdienas aktivitâðu gaitu, sagatavo analîzes, ziòojumus, strâdâ problçmu risinâðanâ, un vissvarîgâkais ïaus mums noteikt vienu pamatu visai zîmolu informâcijai un saistît visu no sistçmas. Pateicoties tam, tiek pielâgots pilnîgs pârvaldîbas organisms, un cilvçkiem nav jâiesaistâs vienkârðâs, ikdienas darbîbâs, koncentrçjoties tikai uz reâlu, produktîvu darbu.Klients var izvçlçties, kuras programmas ir jâpârrauga. Tâ daudzfunkcionalitâte un pielâgoðanâs spçja ðeit ir ïoti aprakstîta. Iespçjams, ka tâ kontrolçs uzòçmuma piegâdi un transportçðanu, kâ arî pârvaldîs darbinieku finanses un cenas, un summa ir saskaòâ ar konkrçtâm klienta sniegtajâm vadlînijâm. Viòð var arî mainît ðos padomus kâdâ no elementiem un pielâgot tos daþâdiem apstâkïiem. Un, ja rodas problçma, sistçma varçs to saprast un informçt lietotâju, kas gatavs to atrisinât.Viena no ðîs sistçmas galvenajâm lomâm ir iespçja izvest cilvçkus no profesionâliem uzdevumiem, kas aizòem vçrtîgu laiku, piemçram, inventâra kontroli, sûtîjumus un transportu. Katrai kontrolei, problçmai vai kïûdai ir rakstîts detalizçts, salasâms ziòojums, pieteikumâ var arî ieteikt, ko darît. Mçs varam arî pasûtît analîzi par kâdu no mûsu uzòçmuma jomâm, lai pârbaudîtu pieejamâs uzlaboðanas metodes. Enova programmas izplatîtâji pârliecinâs, ka klients saòem mûsu partneri, kas izmanto personâlu savâ darbâ, palîdz mainît to konkrçtam uzòçmumam, rediìçt vai paplaðinât. Ja kâds papildu pieteikums tiek svinçts, partneris, iespçjams, to nodos galvenajai programmai. Sistçma aug kâ viens vârds.Enova erp programma pati par sevi ir viens no vienkârðâkajiem starp lielâkajiem piegâdâtâjiem Polijâ un ir laba reputâcija mûsu lietotâju vidû.