Uzocmuma uzlabojumi

Cilvçki, kas veic çdinâðanas kampaòu, ïoti labi zina, cik svarîga ir tûlîtçja un viegla klientu apkalpoðana. Parasti lielâs un bieþi apmeklçtajâs telpâs, kur tas ir daudz pasûtîjumu, to ir viegli kïûdîties vai aizmirst. Pareiza programmatûra, kas uzlabo restorâna, bâra vai cita gastronomijas faktora darbu, ievçrojami uzlabo darbu, kas palielinâs ne tikai klienta, bet arî darbinieka apmierinâtîbu. Kas jâraksturo ðâdai programmai?

Novatoriskais skârienjutîgais panelis noteikti ir inovatîvs risinâjums. Pateicoties paðreizçjam kalpoðanas periodam, programma tiek radîta pçc absolûtâ minimuma, un papildus apmâcot personu, kas rîkojas ar ðo ideju, ir tûlîtçja un mierîga. Intuitîvais raksturs bûs liels ieguvums, jo îpaði tâdçï, ka programmatûru izmantos lielâkâ daïa çdinâðanas vietas darbinieku. No paða sâkuma ir nepiecieðama moduïu programmas izveide, ïaujot tai saskaòot savu uzdevumu ar restorâna vai bâra îpaðnieka prasîbâm.

Ðâdai programmai vajadzçtu ne tikai veicinât darbu, bet arî dot darba devçjam iespçju kontrolçt amata vietu un darbinieku apkalpoðanas veidu. Ir nepiecieðams uzturçt aktîvu informâcijas apmaiòu starp telpu apkalpoðanu, virtuvi un apsaimniekoðanu, kâ arî jaunu çdienu, cenu izmaiòu vai prçmiju vai atlaiþu programmu ievieðanu pastâvîgajiem klientiem. Elastîba, pielâgojoties cilvçka jautâjumiem, ir milzîga ðâdas programmatûras priekðrocîba. Dzçrieni no ðî modeïa veselîgâkajâm programmâm tirgû ir gastro pos programma, kas ir visas iepriekð minçtâs iezîmes, kâ arî daudzas citas. Tas ir lielisks izeja picçrijas, âtrâs çdinâðanas restorâna vai restorâna îpaðniekiem. Visaptveroðs pakalpojums visâ istabâ, bûtisks komunikâcijas uzlabojums starp atseviðíâm cilvçku grupâm ðajâ jomâ un ðíiròu ievieðanas vieglums ir priekðrocîbas, kas jâpârliecina ikviens uzòçmçjs, kurð piedalâs gastronomijas sfçrâ, iepazîstinât sevi ar pçdçjo programmu.