Vakuuma desas

Lai gan vakuuma iepakojumu visbieþâk apvieno ar lielveikalu veikaliem, çdinâðanas uzòçmumiem un restorâniem, pat bieþâk un individuâlie klienti meklç ierîces, kas ïaus viòiem pagarinât glabâjamâ pârtikas glabâðanas laiku. Speciâlie maisiòi, vakuuma konteineri un iepakoðanas rîki tiek izmantoti arî viòu vajadzîbâm, ïaujot attiecîgi iepakot mazâkus pârtikas daudzumus.

Goji cream

Vakuuma pârtikas iepakojuma mâjas piederumiem var izmantot îpaðus vakuuma uzglabâðanas maisiòus vai izmantot paðas plastmasas plastmasas vakuuma tvertnes. Konteineru panâkumus visbieþâk izmanto speciâlie rokas sûkòi, kas iegâdâsies nevajadzîgu gaisu no konteinera un nodroðinâs tâ hermçtisko noslçgðanu. Piemçrotu darbîbas stratçìiju var izmantot, lai aizvçrtu pudeles ar îpaðiem vakuuma koríiem. Tie parasti ir universâls izmçrs, tâpçc tos var arî kombinçt, lai aizvçrtu vîna pudeles, kâ arî pudeles ar eïïu vai balzametiíi. Pudeles vakuuma aizvçrðana pagarina satura izturîbu - pçc putekïu sûkðanas vînu var valkât pat vairâk nekâ 20 dienas. Salîdzinâjumam, vînu atvçrtâ pudelç var uzglabât ne ilgâk kâ 2-3 dienas.

Sadzîves vajadzîbâm tâs var vienlaikus bût pielâgotas ierîces, piemçram, multivac, lai uzglabâtu pârtiku noteiktos maisos. Pârtikas uzglabâðana maisos palielina tâs ilgumu - atkarîbâ no produkta veida, arî no vietas, kur tâ tiks paslçpta (istabas temperatûra, ledusskapis vai saldçtava, uzglabâðanas laiks tiek pagarinâts par èetrâm reizçm. Putekïsûcçju maisiòos var uzglabât brîvus produktus, piemçram, kafiju vai tçju, pârstrâdâtu pârtiku, kâ arî dârzeòus, gaïu un gaïu. Vakuuma iesaiòotâ gaïa, iespçjams, paliks saldçtavâ pietiekami zemâ temperatûrâ lîdz 26 mçneðiem. Vçl viena vakuuma iepakojuma priekðrocîba ar maisiòiem ir fakts, ka tie neizmanto pârâk daudz vietas.