Vakuuma iepakojumu cik ilgi vien iespcjams

Nepareizi uzglabâta pârtika ir viegli bojâta. Papildus mikroorganismu un fermentu degradçjoðajai iedarbîbai, ïoti svarîga ir skâbekïa pieejamîba produktam. Oksidâcijas procesi izraisa uzturvçrtîbas, situâcijas un garðas zudumu, olbaltumvielas vienkârði puve un tauki ir taukaini. Tas rada augïus, kas ir ne tikai labi - tikai sabojâta pârtika ir jâizmet.

Ja mâjas gadîjumâ, izmetot divas olas vai desu, nebûs finansiâla drâma, restorâna beigas ir liels vecs, jo nepareizi uzglabâta pârtika ir lçta. Un, ja mçs izlaidîsim korupcijas pazîmes un beidzam veco produktu, mçs varam vienkârði saindçt sevi vai savus darbiniekus.

Dr ExtendaDr Extenda - Neuztraucieties par savu dzimumlocekli! Izmantojiet Dr Extenda priekðrocîbas un aizmirstiet par kompleksiem!

Ir praktisks risinâjums, kas atbrîvo mûs no naudas zaudçðanas un iespçjamiem procesiem no saindçtajiem apmeklçtâjiem. Tâ ir saite ar vakuuma iepakojuma maisiòu. Veicot ðâda veida tehniku, tiek nodroðinâta laba priekðmeta un trauku izturîba, ir sasniedzama un liela. Iepakotâji ir ierîces, kas garantç hermçtisku pârtikas produktu un gatavu çdienu aizvçrðanu. Tie novçrð skâbekïa un baktçriju un mikroorganismu piekïuvi, pateicoties tam, ka ilgstoði slçgtâ pârtika nezaudç savu uzturvçrtîbu.

Kombinçjot iepakoðanas maðînas, somas atbilst daudziem augstiem standartiem. Tiem jâbût bez smarþas, mijiedarboties ar pârtiku. Svarîga ir bûtiska izturîba pret mehâniskiem bojâjumiem. Papildu prasîba ir pasterizâcijas, çdiena gatavoðanas vai termiskâs apstrâdes veids mikroviïòu krâsnî - un folija, no kuras ðie konteineri ir raduðies, ðâda procedûra izturçs. Svarîga prasîba ir garðas un garðas neitralitâte, lai pârtikas produkti saglabâtu savas îpaðîbas un îpaðîbas. Vakuuma iepakojuma maisi ir piemçroti ilgstoðai pârtikas produktu uzglabâðanai. Tie ir vienlaicîgi atkârtoti izmantojamâs klasçs, padarot tâs pietiekami izturîgas pret trauku mazgâðanu un mazgâðanu. Viòi ir godîgi, pateicoties tam, kâpçc mums ir iespçja saskaòot rokassomu ar mûsu paðu produktu vai pârtiku.