Vakuuma maisioi konsultacijam

Ko jums sniedz vakuuma maisi? Tas ir zems! Vakuuma maisi ir daudz ziòkârîgi un nav noderîgi izgudrojumi, kas garantç pârtikas ilgtermiòa uzglabâðanu, kas ðâdos apstâkïos ievçrojami pasliktinâs.

Lai vakuumâ iepakotu gaïu, desu vai sieru, ir jâbût speciâlai maðînai, kas îstajâ laikâ ir pieejama gandrîz katrâ pârtikas veikalâ. Faktiski tâ ir rûpnieciska iekârta, bet mâjsaimniecîbas vajadzîbâm ir lîdzîgi.

Ðâda maðîna ietaupa daudz naudas, ja pârtika bieþi tiek zaudçta konkrçtâ mâjsaimniecîbâ. Turklât pârtikas reklâmas bieþi vien ir lielâkas zâïu devas, ja kâ pierâdîjums ir cûkgaïas kilograms, ko var pârvadât ïoti ilgi vakuuma maisiòos.

Pârtikas produkti vakuuma maisiòos var dzîvot saldçti, kas arî pagarina tâ glabâðanas laiku. Pateicoties tam, mçs izvairâmies no problçmas, kas bieþi parâdâs aizòemtajâ nedçïâ, vai „ko vakariòâm”. Ja mums ir arî mikroviïòu krâsns, mçs varam viegli atkausçt gaïu, par kuru mçs interesçjamies, kâ arî, kâ padarît garðîgas vakariòas no íermeòa, kas garðo labi, it kâ tas noteikti bûtu no veikala un kâdas bija visas barîbas vielas.

Vakuuma maisiòi ir piemçroti gan pârstrâdâtas pârtikas uzglabâðanai, ti, iepriekð sagatavoti iesmi. Ja, piemçram, mçs viòus daudz pârdodam, mçs varam to uzlâdçt vakuuma maisiòâ un ievietot to ledusskapî. Pçc daþâm dienâm tâs bûs nepiecieðamas turpmâkam procesam.

Kâ norâda nosaukums, vakuuma maisiòð novçrð pârtikas saskari ar skâbekli, lai baktçrijas, pelçjuma un sçnes nepalielinâs uz dzîvîbas virsmas. Protams, arî vakuuma maisiòâ ievietotais çdiens nav sauss, tas ir arî simts procentiem tîrs, tâpçc agrâk vai vçlâk tas atvçrsies. Tomçr noteikti izveidots ðâdâ veidojumâ bûs veselîgâks un ilgâks patçriòð nekâ citos gadîjumos.

Bet atcerçsimies, ka augiem, kas galvenokârt paredzçti vakuuma maisiòiem, ir iepakota gaïa un desas, kuru svaigumu mçs nevaram novçrtçt. Tâpçc, ja mums nav imûnsistçmas, jo simtprocentîgi desa tika iepakota un mums ir ðaubas par tâs lietoðanas datumu, mçs labâk izlemsim par jaunu.