Veseliga dzive

Visi mçs gribam dzîvot veselîgu dzîvi. Mçs esam fiziski aktîvi, mçs atceramies viens otru, mçs çdam labi. Un viss uzturs ir atkarîgs ne tikai no tâ, ko mçs çdam un kâ mçs glabâjam pârtiku. Veselîga, daudzveidîga virtuve prasa lielu produktu bâzi. Un tiem jâbût vienmçr svaigiem.

Ne viss tiek pievienots sasaldçðanai, tikai îstermiòa uzglabâðana ledusskapî, un daudzi produkti tiek vienkârði "karsti". Tas ir interesants risinâjums, pateicoties kuriem priekðmeti saglabâs visas uzturvielas ilgâku laiku, turklât to aromâts, garða, krâsa un konsistence ir hermçtiski iepakots pârtikas produkts vai vienkârði vakuuma iepakojums.

Diet Stars

Kâds ir iepakojuma veids? Tas ir tikai jautâjums par pârtikas produktu uzglabâðanu, lai tie neietvertu piekïuvi gaisa un mitruma iedarbîbai. Mitrums ir dzçriens no elementiem, kas izraisa âtru baktçriju vairoðanos. Tâpçc tagad viòi ir atbildîgi par pârtikas pasliktinâðanos. Âtrâk ir olas, mâjputni, zivis vai gaïa - un tâpçc produkti ar lielu daudzumu olbaltumvielu. Tâpçc ir vçrts tos glabât vairâk uzmanîgi. Jâatzîmç arî tas, ka jçlstruktûru nedrîkst uzglabât tieði ar turpmâkiem produktiem. Ðeit ir îpaði noderîga pârtikas hermçtiskâ iepakoðana. Çðana ilgâk ir modç, smarþîga un ilgâka.

Kâ iepakot vakuumu mâjas apstâkïos? Tajâ laikâ nav izmantota metode, ko izmanto tikai pârtikas produktu rûpnieciskajam iepakojumam. Jûs varat viegli atrast vienkârðas hermçtiskas iepakoðanas iekârtas tirgû. Montâþâ tiek izvçlçta speciâla folija (pçc tam ir svarîgi to iegâdâties atseviðíi, kurâ pârtiku izlej, metina ar metinâðanas iekârtu un pçc tam iesûc gaisâ. Lielâkâ daïa instrumentu ir metinâtâji un gaisa sûkòi. Hermçtiski iepakoti produkti saglabâ svaigumu lîdz piecâm reizçm ilgâk nekâ neiesaiòoti vai uzglabâti ledusskapî.