Vienreizcja apicrba rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ tika prezentçta jaunâkâs vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri bija izveidojuði sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja tuvâkajâ detaïâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu pilna jauda bija izgatavota no dabîgiem un vieglajiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk fascinçja gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas bija gatavâ tamborçjumâ. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar atbilstoðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un tautas ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas radîta îpaði ðim gadîjumam. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas interesantâkâs kolekcijas drçbes. No ðî pârdoðanas saòemtie ienâkumi tiks izvietoti vietçjâ bçrnu mâjâs. Jâuzsver, ka uzòçmums vçlas atbalstît daþâdas labdarîbas aktivitâtes, kas ir arî pievilcîgas. Daudzas reizes viòas darba devçji jau ir gaidîjuði preces izsolçm, un tad izsoles objekts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ðobrîd nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols plâno izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu pieejamas reversâs kolekcijas nekâ stacionârâs sistçmâs.Mûsu paðu apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, kas ir daudzu labâkâs drçbnieku, drçbnieku un arhitektu priekðplânâ. Katru reizi ðî kompânija domâ par kolekcijâm, sazinoties ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir enerìiski veiksmîgas, ka arî pirms veikala palaiðanas tie, kas vçlas rindas rît, ir gatavi garâm rindâm. Ðîs kolekcijas nâk no vienas dienas.Ðî uzòçmuma rezultâti daudzu gadu garumâ ir saòçmuði lielu atpazîstamîbu lietotâju vidû, gan spçkâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin daudzas saòemtâs priekðrocîbas un apgalvo, ka augïi ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs