Zinadanas par fmcg tirgu

Kad mçs sâkam strâdât ar enova sistçmu, mums parasti ir daþas zinâðanas un frâze par to. Un, kad tas paliek ar katru citu pçtîjumu, mçs ejam cauri vairâkiem izziòas posmiem. Sâkot no bezsamaòas nespçjas, kâ akli cenðas nokïût lîdz galam, klîstot tâs struktûras padziïinâjumos, par kurâm mums nav ne jausmas. Mçs nonâkam jaunos tîklos un nonâkam mazos un neredzîgajos ceïos.

Zinâðanu vâkðanaKad mums ir diezgan akls cînîties un apzinâmies draudus, mçs izjûtam apzinâtu nespçju. Mçs meklçjam ceïveþus vai daþâdas vadlînijas. Mçs apkopojam prasmes un soli pa solim, cenðamies to îstenot. Ïoti spçcîgs posms. Mçs sâkam ar uzvarçtajiem ceïiem saskaòâ ar aprakstîtajiem modeïiem. Nepârspçjamu panâkumu grupa. Mçs pastâvîgi iegûstam citu izpratni un laiku pa laikam cenðamies to pielietot. Mçs nododam neveiksmes un atkal ir jâatgrieþas pie apmâcîbas. Daþreiz es pietiekami daudz aprakt informâcijas meklçjumos. Mçs arî atkârtojam vienu kïûdu, iegûstot pçtîjumus un ïaujot tai doties uz papildu lîmeni. Pastâvîgi atkârtojot, mçs sastopamies praksç un sasniedzam bezsamaòas prasmes. Viss paðreizçjâ periodâ norit vienmçrîgi. Jûsu izpratne ir vçl lielâka. Mçs nebaidâmies no lieliem izaicinâjumiem. Daþreiz mçs varam kalpot arî mazajiem ar interesantiem padomiem. Ðâda ticîba mums ir. Bet ir jomas, baltas plankumi, kur mûsu kâja vçl nav protektora. Èempionâtu vietas, kas rezervçtas konkrçtai prasmei. Zinâtne skaistâ formâ. Precîza un pilnîga noteiktîba. Tas ir viss kognitîvais process, kas nav saistîts ar mûsu noslieci. Procesi, kas neietver nevienu lauku.

Iepazît sistçmas struktûrasTâdâ veidâ tas notiek ar íermeni. Kâ iepazît savu struktûru. Jums ir jâapmeklç pievilcîgas vietas, kamçr tâs ir garlaicîgi. Arî tad, kad saòemat "nospiedumus" no katra instrumenta. Augðup, protams, ir tas, ka mçs varam gaidît tehniskâs komandas atbalstu. Sistçmas lietderîbu apstiprina jaunâs ievieðanas. Optiskie liecinieki liecina par inovâciju. Daþi cilvçki izmanto karnîzes, piemçram, "revolûciju". Lai ko viòi òemtu savâ atmiòâ, mçs iemâcîsimies ceïâ uz îpaðumu, arî atsaucoties uz to, lîdz uzvarçsim èempionâtâ.